Informació

per a firers

Ordenança reguladora, sol·licitud de participació i altres tràmits.

Ordenança municipal Fira Xàtiva

L’ordenança municipal reguladora de la Fira d’Agost de Xàtiva recul de manera expressa els criteris d’adjudicació en la concessió de llicències de casetes de Fira, parcel·les, atraccions i canvi d’ubicació d’aquestes. Fins a la data s’havien aplicat a la pràctica, però no estaven reflectides normativament. L’objecte de l’ordenança és establir els requisits i el procediment per la concessió de les autoritzacions per l’ús privatiu i d’aprofitament especial de la via pública.

Documents per a descarregar i emplenar

Annex I

Document de sol·licitud de participació en la Fira d’Agost i declaració responsable (arxiu en format pdf editable).

Annex II

Autorització pel tràmit de domiciliació bancària, per tal que l’Ajuntament de Xàtiva procedisca al cobrament dels rebuts (arxiu en format pdf editable).

Annex III

Autorizació perquè l’Ajuntament de Xàtiva puga recaptar dades als organismes que es citen per a la participació en la Fira d’Agost (arxiu en format pdf editable).

Documentació obligatòria a presentar

 • Fotocòpia del NIF/CIF del sol·licitant / titular de l’Atracció o Negoci.
 • Declaració censal d’alta en l’exercici d’actividats econòmiques (Model 036 o 037).
 • Certificats de trobar-se al corrent de pagaments amb l’Agència Tributària, la Seguretat Social i l’Ajuntament de Xàtiva o en el seu defecte, autorització del sol·licitant perquè l’Ajuntament de Xàtiva obtinga de forma directa a través de certificats telemàtics, l’acreditació del compliment d’obligacions tributàries, front a la Seguretat Social i amb l’Ajuntament de Xàtiva (Annexe III).
 • Rebut i pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil.
 • Domiciliació bancària
 • Es recomana aportar els darrers 5 rebuts de pagaments de Fires anteriors i el més antic dels rebuts.
 • Certificat tècnic de revisió anual de l’aparell o atracció, realitzat por tècnic competent i visat pel Col·legio Professional corresponent. L’esmentat certificat, entre altres aspectes, farà referència expressa a la correspondència i adequació total de las mesures de seguretat, disseny, dimensionament e instal·lacions amb allò reflectit en el Projecte Tècnic de Disseny de l’Aparell o Atracció, valorant-ne l’estat i l’aptesa de les mateixes pel seu funcionament.
 • Certificat d’instal·lació elèctrica emès per instal·lador autoritzat.
 • Certificat de revisió anual en vigor dels extintors d’incendis, emès per empresa instal·ladora autoritzada.
 • Certificat d’instal·lació elèctrica emès per instal·lador autoritzat.
 • Certificat de revisió anual en vigor dels extintors d’incendis, emès per empresa instal·ladora autoritzada.
 • Fotocòpia del certificat de formació en higiene alimentària dels manipuladors.
 • Certificat d’instal·lació de gas emès por instal·lador autoritzat.
 • Fotocòpia del contracte amb empresa autoritzada per la recollida de residus i/o olis usats.
 • Certificat d’instal·lació elèctrica emès per instal·lador autoritzat.