Ordenança municipalFira Xàtiva

L’ordenança municipal reguladora de la Fira d’Agost de Xàtiva recul de manera expressa els criteris d’adjudicació en la concessió de llicències de casetes de Fira, parcel·les, atraccions i canvi d’ubicació d’aquestes. Fins a la data s’havien aplicat a la pràctica, però no estaven reflectides normativament. L’objecte de l’ordenança és establir els requisits i el procediment per la concessió de les autoritzacions per l’ús privatiu i d’aprofitament especial de la via pública.

Documents per a descarregar i emplenar

Documentació obligatòria a presentar

 • Fotocòpia del NIF/CIF del sol·licitant / titular de l’Atracció o Negoci.
 • Declaració censal d’alta en l’exercici d’actividats econòmiques (Model 036 o 037).
 • Certificats de trobar-se al corrent de pagaments amb l’Agència Tributària, la Seguretat Social i l’Ajuntament de Xàtiva o en el seu defecte, autorització del sol·licitant perquè l’Ajuntament de Xàtiva obtinga de forma directa a través de certificats telemàtics, l’acreditació del compliment d’obligacions tributàries, front a la Seguretat Social i amb l’Ajuntament de Xàtiva (Annexe III).
 • Rebut i pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil.
 • Domiciliació bancària
 • Es recomana aportar els darrers 5 rebuts de pagaments de Fires anteriors i el més antic dels rebuts.
 • Certificat tècnic de revisió anual de l’aparell o atracció, realitzat por tècnic competent i visat pel Col·legio Professional corresponent. L’esmentat certificat, entre altres aspectes, farà referència expressa a la correspondència i adequació total de las mesures de seguretat, disseny, dimensionament e instal·lacions amb allò reflectit en el Projecte Tècnic de Disseny de l’Aparell o Atracció, valorant-ne l’estat i l’aptesa de les mateixes pel seu funcionament.
 • Certificat d’instal·lació elèctrica emès per instal·lador autoritzat.
 • Certificat de revisió anual en vigor dels extintors d’incendis, emès per empresa instal·ladora autoritzada.
 • Certificat d’instal·lació elèctrica emès per instal·lador autoritzat.
 • Certificat de revisió anual en vigor dels extintors d’incendis, emès per empresa instal·ladora autoritzada.
 • Fotocòpia del certificat de formació en higiene alimentària dels manipuladors.
 • Certificat d’instal·lació de gas emès por instal·lador autoritzat.
 • Fotocòpia del contracte amb empresa autoritzada per la recollida de residus i/o olis usats.
 • Certificat d’instal·lació elèctrica emès per instal·lador autoritzat.